Hoolekogu protokoll

 

AUDRU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr.3

07.02.2018

 

Algus kell 17.00, lõpp kell 18.15

 

Koosoleku juhataja: Jekaterina Kuru

 

Protokollis: Leeni Almosen

 

Osalesid: Jekaterina Kuru, Aive Sallo, Siiri Künnapas, Laivi Leas, Meriliis Niilre, Marge Tuul, Stefani Nimtšuk, Aili Rehe, Ebe Jaanimägi, Siiri Linke, Liina Savi, Kai Oraste, Merike Koppel, Leeni Almosen

 

PÄEVAKORD

 

1. KOV reformiga seonduvad infod

2. Hoolekogu esinaise ja asetäitja valimine

3. Laste arv rühmades

4. Lasteaeda vastuvõtu kord

5. Toidupäeva maksumus

6. Jooksvad küsimused

 

OTSUSTATI

 

1. KOV reformist tulenevalt on küsimusi tekitanud lasteaia kohamaksu (ehk osalustasu) ja toidurahade tasumise kord.

   1. 1. Kuna Pärnu linna lasteaedades on osalustasu tasumine toimunud ettemaksuna, siis seoses ühtsele raamutupidamissüsteemile üleminekuga viidi samasugusele korraldusele ka linnaga liitunud omavalitsuste           lasteaedade osalustasu tasumine. Seoses sellega laekusid jaanuari lõpus vanematele jaanuarikuu osalustasu arved ja veebruari alguses kohe ka veebruarikuu osalustasu arved ja jaanuarikuu toidupäevade arve. Kui vanem ei olnud jõudnud enne uue arve laekumist jaanuarikuu osalustasu ära maksta, siis kajastus see võlgnevus ka veebruarikuu alguses edastatud arvel, seega ühel arvel kajastus nii jaanuari- kui ka veebruarikuu osalustasu summa ning lisaks jaanuarikuu toiduraha. Kui vanem ei saa maksta kohe mõlema kuu osalustasu, siis jaanuarikuu osalustasu on võimalik lapsevanemal tasuda maikuuni. Lisaks tuleb arve tasumisel kindlasti ülekande puhul kontrollida, et maksel on kontonumber, viitenumber ja selgitus lisatud arvel märgitule, kuna nüüd tehakse ülekanne Pärnu linnavalitsusele.

   1.2. Kuigi Pärnu Linna lasteaedades osalustasu ühe pere mitme lapse lasteaias käimise puhul erisusi pole, siis Audru lasteaias jäävad hetkel kehtima samaaegselt lasteaias käiva teise ja kolmanda lapse kohatasu soodustused.

   1.3. Lasteaia kohatasu muutus seoses KOV reformiga on hetkel teadmata. Lasteaia kohatasu langemist prognoosida pole, külla aga võidakse seda ühtlustada ühel hetkellinna lasteaia kohatasuga, mis on kõrgem. Audru osavalla nõupidamine on alles tulemas ja loodetavasti saab seal selgust ka neis küsimustes.

2. Direktor tutvustab Pärnu linnavolikugu esindajana hoolekogu koosolekul osalevat Kai Orastet. Kai Oraste: minu sõnum on see, et me ei pea lasteaia toimivaid süsteeme muutma vaid sellepärast, et Pärnu linna lasteaedades on seni olnud teistsugused süsteemid. Oluline on siiski tuua välja ka oma toimimisviisi eelised, argumenteerida ja nende eest vajadusel seista.

3. Pärnu linnavolikogu määrusega kinnitati 1. veebruaril 2018. a. Audru Lasteaia uus põhimäärus (lisatud). Muudatused on tingitud KOV-te liitumisest, seega puudutavad peamiselt endise valla funktsioonide viimist Pärnu linna alla ja sümboolijka muutumist.

4. Muret teeb kooltusrahade olukord. Seni oleme püüdnud uue metoodika või projekti puhul koolitada nii paljud õpetajad kui võimalik, et tagada ühetaoline uute praktikate rakendamine ja arusaam neist. Hea näitena võib tuua Vaikuseminutite koolituse läbimise meie lasteaia personali poolt. Edaspidi tundub kooliturahade jaotuse puhul olevat eelduseks see, et koolitatakse vaid iga lasteaia esindajad.

5. Pärnu Linnavalitsus hakkab hoolekogule edaspidi läbi viima koolitusi ja nõupidamisis. selleks on vaja määrata hoolekogu esindajad ehk juht ja juhi asetäitja, kes teda siis vajadusel esindaja rollis asendab. Soovitavalt võiks üks olla Vikerkaare majast ja teine Männitukast. Direktori ettepanekul ja hoolekogu liikmete otsusel määratakse hoolekogu esinaiseks Leeni Almosen Männituka majast ja asetäitjaks Siiri Linke Vikerkaare majast. Hoolekoguse esindalate kohtumine linnavalitsuses toimub märtsikuus, selle kohta edastab linnavalitsus info hoolekogule.

6. Laste arv rühmas. Kuna Pääsu lastehoid sulgeb uksed, siis sealt on neli last Audru Lasteaeda tulemas: kaks Männituka ja kaks Vikerkaare majja, mõlemas sõime rühma. Mõlemas majas on sel juhul sõimerühmas täiskohtadena arvestades täidetud 15 kohta. Männituka majas on sõimerühmas siis küll 16 last, aga kaks neist käivad osakoormusega. Üldiselt tuleb prognoose arvestades jätta rühmade piirarvud samaks mis käesoleval õppeaastal. see tähendab siis Männtuka aiarühmades 20+2 ning Vikerkaare aiarühmades 20+1 last. Nö norm on jätkuvalt 20 last rühmas, kuid vajadusel saab siis +1 või +2 lapsega arvestada. Hoolekogu peab uued rühmade piirarvud kinnitama maikuus. Lasteaia eelarve kujuneb edaspidi nö pearaha alusel - laste arvud lähevad EHISes lukku 10.septembri seisuga ja selle alusel tuleb ka eelarve lasteaiale.

7. Sel aastal kehtib veel Audru Lasteaias endine vastuvõtukord. Oluliselt see linna omast ei erine. Sügisest läheb ka Audru Lasteaed ARNO süsteemi. See tähendab, et ARNO hakkab jagama lasteaiakohta taotlevaid lapsi lasteaedadesse vastavalt elukohale. Seega 2018. aasta aprilis  kui selguvad 2018. sügisest lasteaiakoha saavad lapsed on vastuvõtukord veel vana, kuid need kes jäävad koha järjekorda sisestatakse ARNOsse ja neile pakutakse siis vastavalt süsteemi arvestusele lasteaiakohta mujale Pärnu linnas.

8. Tpidupäeva maksumus Audru lasteais on alates 2015. aastast olnud 1.50 €. Seda on  olnud võimalik hoida muutumatuna tänu koolipuuviljale ja koolipiimale ning osalt ka tänu ette varutud kuivainetele ja hoidistele. Praegu oli toidupäeva maksumus umbes 1.46 € Vikerkaare majas ja 1.56 €Männituka majas. Sel aastal saime veel ka jõulu kommipakid toidurahast eraldi, tuleval õppeaastal tuleb need arvestada toidurahade eest. Aili Rehe: sel aastal saame õppeaasta lõpuni hoida toidupäevade maksumuse samana, kuid uuest õppeaastats tuleb toidupäeva hinda tõsta. Suure tõenäosusega tõuseb siis toidupäeva hind 10 sendi võrra, shk 1.60 €-le. Kindlasti teavitame sellest aegsasti ette ja kui asjad selged, siis info uue toidupäevamaksumuse kohta tuleb enne suvepuhkusi.

9. Viimase aja muutus on linna lasteaedades see, et lasteaedades käivad teatritelt ja trennidelt peab võtma renditasu. Seoses sellega tõstavad trennid ja teatrid ka oma tasusid. Selle õppeaasta lõpuni on kõik teatrid ja hinnad Audru Lasteais kokku lepitud, kuid uuest õppeaastatst võib eeldada nende hindade muutumist.

10. Riskianalüüsist. Mure kohaks on praegu veel Männituka maja õuealast veerand, kus puude hooldus veel tegemata. Seega riskina siin murduvad oksad. Loodame selle sel aastal lahendatud saada. Esmaabi koolituse läbimise meede riskianalüüsis enam ei sisaldunud, kuna kõik õpetajad on koolituse läbinud.

11. Ka sel aastal saab esitada õpetajaid LIOBS CLUB Maailmaparandaja stipendiumi nominentideks. See on hea võimalus õpetaja panuse märkamiseks ja tunnustamiseks.

12. ELIS-i (nö e-lasteaia keskkonda) hakatakse Audru Lasteaias kasutama 2018/2019 õppeaastast. Praegu käivad õpetajatele koolitused. Seni oldi e-lasteais, aga kuna see keskkond läks kinni, siis anti kasutajad üle ELIS-i. See, kas ja kui palju avatakse ELIS kasutamine Audru Lasteaia lastevanematele, on hetkel veel teadmata.

13. Ene Jaanimägi: Vikerkaare maja hoolekogu liikmetele on edastatud kiri seoses vajadusega, teha Vikerkaare maja talgupäev õueala ja mänguväljakute juures tööde tegemiseks. 

14. Siiri Linke: Rahulolu uuringus saadud madalad hinded hoolekogu tegevuse osas on arusaamatud. Ilmselt peaksime hoolekogu tegevusi paremini selgitama, et vanemad saaksid aru,millega hoolekogu tegeleb. Praegu on hooelkogu töö siiski nähtamatu. Jekaterina Kuru: Kindlasti on üks märksõna hoolekoguga rahulolu puhul rühmades info jagamine. Mida rohkem hoolekoguliige infot jagab ja kogub, seda suurem on rahulolu. Hoolekogu liikme kaudu saab lapsevanem juhtkonnale oma mured ja küsimused edastada. Seda kanalit pole lapsevanemad lihtsalt väga harjunud kasutama.

15. Lapsehoolduspuhkuselt naaseb septembrist liikumisõpetaja Marja-Liisa Kesküla, kuid kuna on liikumisõpetaja asenduskohalt lapsehoolduspuhkusele jäänud, siis tuleb ametikohale konkurss. Personali valikukomisjonis on nagu tavapärselt juhtkonna esindaja, KOV esindaja ja hoolekogu esindaja.

 

Jekaterina Kuru                                                                                                                                                                                                                                                     Leeni Almosen

Juhataja


 

                                                                                                                                                                                                                                                               Protokollis

AUDRU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr.2

 

Koht: Audru vald, Nooruse tee 2 

Aeg: 5.oktoober 2017. Algus 17.00, lõpp 18.15 

Koosoleku juhataja: Jekaterina Kuru 

Protokollis: Leeni Almosen 

Osalesid: Jekaterina Kuru, Aive Sallo, Siiri künnapas, Laivi Leas, Meriliis Niilre, Leeni Almosen 

Puudusid: Marge Tuul

 

 

PÄEVAKORD

 

1. 2018 aasta eelarve tutvustamine

2. Hoolekogu esimehe valimine 217/2018 õ.-a-ks

3. 2017/2018 õa tegevuskava

4. Lasteaia kodukorra muudatused

5. Lasteaia kultuuri hindamine

 

OTSUSTATI

 

1. Audeu Männituka lasteaia eelarve ettepanekud 2018. aastaks koostatud ja edastatud. Seoses kohalike omavalitsuste valimistega ja haldusreformiga jääb eelarve kinnitamine ootama uut volikogu. eelarve kavandi edastab lasteaia direktor ka hoolekogu liikmetele.

2. Audru Männituka lasteaia hoolekogu esinaiseks 2017/2018 õppeaastal valiti ühehäälselt Siiri Künnapas.

3. Audru Männituka lasteaia tegevuskavasse hoolekogu poolt täiendusi ei tehtud. Tegevuskavas on suures ulatuses juba eelmistel aastatel alustatud õppekäsitlustega jätkamine ning ka traditsiooniks kujunenud üritustega jätkamine. uute projektidena on tegevuskavasse lisatud sel aastal osalemine projektis "suhker - sõber või vaenlane" ja 2. - 6. oktoobril smuutikonkursi läbiviimine. Aastat läbivaks teemaks on seoses eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga "Eestimaal olla on uhke ja hää". Alustatud on ka juba BeeBot robotite projektiga  - lapsed on hästi vastu võtnud ja saavad ilusasti hakkama. Digivaldkonnas on lasteaiaõpetajatele planeeritud ka sügisesel koolivaheajal Audru koolis toimuval koolitusel osalemine.

   3.1. Hoolekogu kiitis 2017/2017 õa tegevuskava heaks.

4. Lasteaia kodukorda viiakse sisse kokkulepitud muudatused:

   4.1. Vikerkaare maja lahtiolekuajad nihkuvad 15minutit varasemale kellaajale - lasteaed avatud 6.45 - 18.45.

   4.2. Lasteaia juures sõidukite parkimist puudutavate punktide sisseviimine kodukorda - ei tohi parkida värava ette ja ei tohi jätta parklasse põlevate tulede ja töötava mootoriga autot. Direktor uurib lasteaia väravale parkimist puudutavate infomärkide paigaldamise kohta.

   4.3. Lisatakse punkt, mis sätestab, et lasteaias haigestunud (palavik, oksendamine, kõhulahtisus, silmapõletik) last ei tohi järgmisel päeval lasteaeda tuua. Lapsevanem peab last vähemalt ühe päeva kodus ravima.

   4.4. Hoolekogu kinnitas kodukorra muutused.

   4.5. Hoolekogu poolt tuli palve kõikide rühmade õpetajatele meelde tuletada, et kui ühes rühmas on olemas info võimalike nakkushaiguste, parasiitide või ka viirushaiguste juhtude kohta, siis palunedastada see ka teiste rühmade õpetajatele. Õpetajatel palutakse informeerida vastavalt rühmas kokkulepitud infokanalitele nende vahendusel ka rühma lapsevanemaid, et nad saaks lapse lasteaeda toomist või mitte toomist vastavalt võimalustele kaaluda.

5. Lasteaia kultuuri hindamine:

   5.1. Hoolekogu ettepanekud: Mida peaksime lasteaia kultuuris säilitama, alal hoidma?

      5.1.1. Õuesõpe, looduses viibimise võimalused

      5.1.2. Lasteaia naabruses oleva talu külastused, loomade vaatamine, metsas marjade ja seente uurimised

      5.1.3. öölaager kooliminevale rühmale

      5.1.4. Mootorratturite külaskäik lasteaeda

      5.1.5. Päkapikumaa trditsiooni taastamine (metsas päkapikkude ja kinkide otsimine, päkapikud lasteaia õuel9. Arvestada tuleb, et õuetegevused eeldavad head talveilma.

      5.1.6. Oma jõuluvana Aadu

   5.2. Hoolekogu ettepanekud: Mida on tarvis vähendada?

      5.2.1. Rühmas võiks olla vähem lapsi (kahjuks rühmades laste arvu vähendamine hetkel järjekordade tõttu võimatu).

      5.2.2. Intensiivsest tegevusest ja laste tiheliolekust tingitud stressi, lärmi - võimalusel sopistada ruume, et lastel oleks kokkulepitud kohad rahulike tegevustetegemiseks ja soovi korral ka lihtsalt eraldumiseks, vaikne nurk, onnid, võimalusel koridori kasutamine lisaruumina.

      5.2.3. Õpetajate stressi ja tempot tööplaani läbimisel, et õpetaja ei oleks kinni tööplaanis, ei tunneks stressi paljude teemade kiire läbimise pärast. Võimalusel lähtuda teemade loomulikust arengust nii laste kui õpetajate jaoks.

   5.3. Hoolekogu ettepanekud: Mida tahaks lasteaias näha?

      5.3.1. Loodusring - lastega loodusnähtuste ja looduse uurimine lasteaia ümbruses olevaid võimalusi kasutades

      5.3.2. Käelise tegevuse ring

      5.3.3. Õnnelikud õpetajad ja lapsed

 

 

Jekaterina Kuru                                                                                                                                         Leeni Almosen

 

Juhataja                                                                                                                                                    Protokollis

 
 

AUDRU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 5

Toimumiseaeg: 29.03.2016

Osavõtjad: Leeni Almosen, Laivi Leas, Anna-Liisa Umal, Maile Põldmaa (Sajajalgse rühma asendusliige), pedagoogide esindaja Aive Sallo, lasteaia direktor Jekaterina Kuru

Puudus: Marge Tuul volikogu esindaja, Siiri Künnapas

Koosoleku juhataja: Lasteaia direktor Jekaterina Kuru

Protokollis: Anna-Liisa Umal

Päevakord:

1. Rühmade koosseis 2016/2017 õppeaastaks

2. Lasteaia rahuloluküsitlus lapsevanematele

3. Kevadine talgupäev

4. Suvine töökorraldus Männituka lasteaias

5. Jooksvad küsimused

1. Järgmisel õppeaastal kooliminevaid lapsi 10. Et võimalikult vähe lapsi ümber tõsta pannakse kooliminevate laste juurde 10 3-aastast last. Direktor on teinud ettepaneku selles rühmas tööle asumiseks õpetaja Anne Rebasele ja Silvi Tatrale, kuna neil on olemas kogemus liitrühmas töötamisel. Teistes rühmades erilisi muutusi ei tule.

Ühe rühma suuruse piirarvuks 2016/2017 õppeaastal saab olema 20+1 last, sõimerühmas 14+1 last.

Otsus võeti vastu ja kinnitati hoolekogu poolt.

2. Alates 4. aprillist on võimalik täita lapsevanema rahulolu küsimustikku. Lasteaed on väga huvitatud tagasiside saamisest. Eelmisel aastal jäi tagasiside väga väheseks. Kuidas seda suurendada? Rahuloluküsitlus-veebipõhine ja kestab 3 nädalat (04.04-24.04.2016). Soovijatel on võimalik täita rahuloluküsitlus ka paberkandjal. Jagada rühmades infot ja teavitada vanemaid, et kindlasti täidaksid ja huvi tunneksid.

3. Talgupäev Männituka lasteaias, et koristada õuest vanad kummid, ajada laiali vajalik muld mänguplatsidel ja külvata maha muruseeme.

Hoolekogu kinnitas talgupäevaks 26.04.2016(teisipäev), kellaaeg veel lahtine. Rühmadesse kindlasti nimekirjad, kuhu lapsevanemad saavad end registreerida.

4. Suvine töökorraldus. 27.06-17.07.2016 on Audru Männituka lasteaias puhkus. Kattuv aeg Papsaare Vikerkaare lasteaiaga on 11.07-16.07.2016.Enne suvepuhkust tuleb rühmades tavapärane küsitlus lapse lasteaia kasutuse kohta suveperioodil ja sel aastal tehakse see tabel selliselt., et see on võimalik vormistada käskkirja lisana. Sel juhul on võimalik vabastada laps kohamaksust terveks kuuks ja vabastab ka vanema selleks vajaliku avalduse kirjutamisest. Kohamaksu vabaks jääb juulikuu.

5. Jooksvad teemad:

* 27.04.2016 on Männituka lasteaias taaskord lahtisteuste päev, võimalusel ikka tulla ja vaadata, mida huvitavat siis tehakse ja toimetatakse.

* Lapsevanematel on võimalus esitada õpetajaid erinevatele tunnustustele, olgem selles aktiivsed! Iga-aastaselt on võimalik esitada õpetaja valla aasta õpetaja tiitlile (http://www.audru.ee/documents/1707726/3479101/Audru+valla+Aasta+%C3%95petaja+esitamise+taotlus.pdf/4b3fda9d-0e42-42b2-af27-496077146ec5), mis antakse välja oktoobris õpetajate päeval. Lisaks on võimalik esitada õpetajaid Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta õpetaja galale Eestimaa õpib ja tänab (https://www.hm.ee/et/gala)

* Tulemas on lasteaias südamenädal, traditsioonilisele kepikõnnile lisandub südamenädalal enne hommikusööki hommikuvõimlemine ja kindlasti pakutakse lastele eineks huvitavaid ja tervislike toite.


HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr2
05.10.2015

Osavõtjad: pedagoogide esindaja Aive Sallo, Laivi Leas, Siiri Künnapas, Anna-Liisa Umal
Puudusid: Marge Tuul, Leeni Almosen
Koosoleku juhataja: lasteaia direktor Jekaterina Kuru
Protokollis: Anna-Liisa Umal

Koosoleku päevakord:

1. Hoolekogu esimehe valimine
2. Lasteaia kodukorra kinnitamine
3. Audru Lasteaia põhimäärus
4. Tegevuskava 2015/2016 heakskiitmine
5. Eelarve
6. Jooksvad küsimused

Koosolekul otsustati:

1. Uueks hoolekogu esimeheks valiti Leeni Almosen. (Nõusolek olemas)

2. Kodukorra kinnitamine
* Arutelu lasteaia ühe kuu maksevabaks tegemise kohta, et jääks maksmine 12kuu asemel ainult 11kuu peale. Teha ettepanek valda.
* Muuta kodukorras punkt 6.2. sõnastust järgmiselt: “Lapse puuduma jäämisest teavitada rühma õpetajat telefoni või e-kirja teel. Teavitades tööpäeva lõpuks, hiljemalt kella 18.30 lapse puuduma jäämisest, märgitakse laps puuduma järgmisest tööpäevast, hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel ülejärgmisest tööpäevast.
* Laste haigused, millal tuleb laps kindlasti koju jätta: silmapõletik, tuulerõuged, leetrid, punetised, düsenteeria, sügelised ja sellest kindlasti lapse rühmaõpetajat teavitada. Otsus: Kinnitada lasteaia kodukord

3. Põhimäärus Otsus: Lasteaia põhimäärus muutmiseks heaks kiidetud.

4. Tegevuskava 2015/2016 Otsus: Tegevuskava heaks kiidetud.

5. Eelarve projekt:
* uue mänguväljaku hankimine lasteaeda. Vastuseks on saadud 2hinnapakkumist, hetkel on hindadeks suurem mänguväljak umbes 6000 eurot ja väiksem mis maksaks umbes 3000 eurot.
* Rühmadesse on vaja uusi diivaneid.
* Lumepuhur on vajalik lasteaeda.
* Igal aastal on ka vajalik soetada uusi lauanõusid umbes 150eurot.
* Töövahendid(arvutid) vajavad uuendamist.
* Õpetajate koolituskulud peaksid jääma samaks Otsus: Männituka lasteaeda on äärmiselt vajalik saada uus ja korralik mänguväljak!! Eelarve heaks kiidetud.

6. Jooksvad küsimused
* Kas folklooriring toimub ja mis moodi? Kas tuleb selle eest maksta ka? Kõik toimub nagu eelnevalt, seega muutused folklooriringis puuduvad.
* Sünnipäevade tähistamine suvekuudel - lapsele mälestuseks kaart ja väike oleng kas siis kevadel , enne suvevaheaja algust või sügisel tagant järgi. Ükski laps ei jää märkamata, hoolimata sellest millal lapse sünnipäev on!
* Kui vanemad lubavad lapsele mingit maiust lasteaeda kaasa võtta, tuleb kindlasti jagada kõigile oma rühma lastele.
* Töövihik ei ole lasteaias õppevahend, mäng on siiski lasteaias veel nii oluline!
* Avatud uste päev võiks toimuda iga kuu, sest alati ei ole võimalik tulla ühel kindlaks määratud päeval kohale, siis on lapsevanematel võimalus ise valida, kas tulla ja kui tihedalt käia. Kas oleks võimalik soovikorral saada vanematel toitlustamist avatud uste päeval (loomulikult sellest ette teatades ja tasudes päeva toiduraha 1.50)? Kuidas toimuks sel päeval rühmas oma lapse jälgimine? Teistes rühmades, kui pole seal oma laps, vanemad ei käi!
* Rühma meililist, et toimuks ühtne suhtlemine hoolekogu liikmete ja lapsevanemate vahel.

Koosoleku juhataja: Jekaterina Kuru
Protokollija:
 Anna-Liisa Umal


 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr1

17.09.2014

Algus kell 17.00;
lõpp kell 18.15
Koosoleku juhataja: Jekaterina Kuru
Koosoleku protokollija: Leeni Almosen
Koosolekul osalejad: Jana Ristimets, Leeni Almosen, Aive Sallo - pedagoogide esindaja, Marge Tuul - Audru Vallavolikogu esindaja, Jekaterina Kuru - lasteaia direktor.
Koosolekul ei saanud osaleda: Siiri Künnapas, Gerli Aavik

Koosoleku päevakord:

1. Tegevuskava
2. Lasteaia eelarve projekt
3. Jooksvad küsimused

Koosolekul otsustati:
1. Tegevuskava

Tegevuskava kinnitada käesoleval kujul. Täpsustada kuupäevad. Kevadine lastevanemate üldkoosolek korraldatakse vaid juhul kui on sel hetkel olulisi teemasid, mis vajavad koosoleku kokkukutsumist, kuna käesoleva aasta kevadisel koosolekul oli osavõtt väga väike (vaid 10 lapsevanemat). Kevadel plaanis korraldada taas üks perepäev, kuhu tahame kutsuda Kolm Põrsakest.

2. Lasteaia eelarve projekt

Eelarve peab saama kinnitatud 1.10.2014. Direktor saadab eelarve projekti hoolekogule ülevaatamiseks. Õuealal plaanis kahe katusealuse põranda korda tegemine. Sel aastal soovime taas eelarvesse lisada õueala ronilate uuendamise, mis eelmisel aastal välja jäi - plaan autorehvidest tehtud ronila ära koristada ja asendada korralikuga ("laev"). Ka kiik vajab väljavahetamist ja mõte on see asendada eraldi kiikudega suurematele ja väiksematele. Metoodilisse kabinetti on vaja soetada riiuleid ja personali tuppa riidekappe. Hoolekogu ettepanekul eelarvesse sisse panna ka õueala kõnniteede asfalteerimine, et lastel oleks, kus jalgrattaga sõita.

3. Jooksvad küsimused

Liikluslinnaku osas oleme Maanteeameti vastava projekti väljakuulutamise ootel, et siis rahastust taotleda. Õpetajad ühinevad sellest õppeaastast e-lasteaia projektiga, kuid sel õppeaastal ei ole plaanis veel lapsevanemaid liita, et anda õpetajatele aega süsteemiga ise harjuda ja see selgeks õppida, et siis selle rakendamisel süsteem ka eesmärgipäraselt toimiks.
Direktorilt ettepanek teha lasteaias vanapaberi kogumise võistlus. Ära viidud paberi eest saadud raha saaks siis lasteaed kulutada. Raha pole küll suur (45 eurot/tonn), kuid oleneb sellest palju kogutakse. Hetkel on info see, et vanapaber tuleks kokku koguda ja lapsevanematel ise Seljametsa kogumispunkti toimetada, kus paber kaalutakse ja iga rühm saab oma koodi all toodu registreerida. Kuna ise viimine on tülikas, siis hoolekogu ettepanekul uurib direktor veel võimalust, et kogumise konteiner tuuakse prügila poolt lasteaeda kohale. Aktsiooni läbiviiine kiideti heaks.
Veelkord infoks muutunud lasteaiamaksud:
- I laps - 31,95 eurot,; sh 6,39 õppemaks;
- II laps - 15,98 eurot; sh 6,39 õppemaks;
- III laps - 6,39 eurot; sh 6,39 õppemaks.
Toiduraha sel aastal ei muutu, jääb 1,50 eurot päev, sh loodame jätkuvalt hakkama saada ka üritustel lasteaias pakutava tagamisega.


Hoolekogu koosoleku protokoll nr 4
19.02.2014

Koosoleku juhataja: Jekaterina Kuru
Koosoleku protokollija: Gerli Aavik
Koosolekul osalejad: Jana Ristimets, Siiri Künnapas, Leeni Almosen, Gerli Aavik, Aive Sallo - pedagoogide esindaja, Marge Tuul - Audru Vallavolikogu esindaja, Jekaterina Kuru

Koosoleku päevakord:

1. Laste arv rühmas
2. Piimapaus
3. Perepäev
4. Eelarve
5. Audru Volikogu uued määrused
6. Rahuloluküsitlus
7. Jooksvad küsimused

Koosolekul otsustati:

1. Laste arv rühmas

Laste arv rühmas jätta maksimaalsele lubatud tasemele: 20+4 ja 14+2 sõimes. Hääletuse tulemused olid järgnevad: poolt - 5 häält, vastu - 1 hääl.

2. Piimapaus

Alates veebruarist 2014 jagatakse lastele igal hommikul enne õueminekut piima. Toimib hästi, plaanitakse edaspidi kasutada peale piima ka keefiri ja maitsestamata jogurtit.

3. Perepäev

Tagasiside perepäeva kohta on väga hea. Eriti oldi rahul huvialaringide tutvustusega. Kahel aastal on peetud perepäeva lasteaia sünnipäeval. Otsustati, et võib ka edaspidi nii tegutseda, sest ajastus on hea. Kuid huvitava teema korral võib kindlasti ka muudel aegadel perepäeva korraldada.

4. Eelarve

2014 aasta eelarve on positiivne. Eelarveprojektis planeeritud tegevused said rahastuse, välja jäi vaid õuealale planeeritud "laevake". Hädavajalikud mööbliesemed, voodipesu ja nõud said komplekteeritud kõikidesse rühmadesse. Suvel plaanis garantiiremont, ajal kui lasteaed on kollektiivpuhkusel s.o. 16 juuni - 14 juuli. On pragusid seintes ja lagedes, kondentsivee tekkimine katusel, maja fassaadil hallitus, trepid on ohtlikud ja saali lükanduksed käivad siinidelt maha jne.

5. Audru Volikogu uued määrused

On kinnitatud omavalitsuse uusi määrusi, mis paljud toetavad lasteaia tegevust. Nt on võimalik erivajadusega lapsele kõrvale võtta tugiisik. Lasteaiamaks on uuest õppeaastast 9% miinimumpalgast (hetkel 8%), mis on vähem kui paljudes teistes lasteaedades. Uue määruse järgi määrati lasteaedadele teeninduspiirkonnad ja nüüd ei pea lasteaed enam võimaldama lasteaiakohta mitte teeninduspiirkonnas asuvates külades elavatele lastele, mis omakorda võimaldab paremini ära paigutada Audru alevikus ja selle vahetus läheduses asuvad lapsed.

6. Rahuloluküsitlus

Arutati, kas rahuloluküsitlus võiks jääda vormiliselt samaks. Otsustati, et ankeet on suhteliselt põhjalik ja võiks jääda samaks. Kui kellegil on muudatusettepanekuid, edastada aprilli alguseks.

7. Jooksvad küsimused

1. Küsimus: Millal jälle kohtume? Vastus: Kui enne vajadust ei ole, siis maikuus.
2. Küsimus: Parkla on väga kole. Mis sellega ette plaanitakse võtta? Vastus: Kevadel tuleb korda teha, vald lubas aidata.
3. Küsimus: Autodega kihutamise probleem endiselt õhus. Mida ette võtta? Vastus: Teavitustöö rühmades ja võib-olla väike artikkel kohalkku lehte.
4. Küsimus: Terveid kilesusse kunagi ei ole. Kas neid ikka vahetatakse iga päev? Vastus: Tanja paneb uued igal lõunal, ei tea, kas võetakse kaasa, aga õhtuks alati mõned auguga. Võib uurida, palju kilesussipaarid maksavad. Ilmselt kallid, aga võib-olla on mõni firma sponsorluse raames nõus lasteaeda toetama.
5. Küsimus: Kas valgustusega võetakse midagi ette? Vastus: Pöördume valla elektriku poole ja palume jälgida, et olemasolevad tuled põleksid.
6. Küsimus: Judo trenniga on lastevanematel mure, et treeneriga ei saa kontakti trenniraha maksmiseks. Paljudele on üllatuseks, et see üldse tasuline on, kuna treener lepinguid ei ole sõlminud ja arveid ei esita. Vastus: See on treeneri ja lastevanemate vaheline asi, lasteaed ei saa ses osas palju ära teha. Tuleb treeneriga uuesti kontakti võtta või oodata arveid.


Hoolekogu koosoleku protokoll nr 1
21.10.2013

Algus kell 17.00
lõpp 18.30
Juhatas: lasteaia direktor Jekaterina Kuru
Protokollis: Gerli Aavik
Osa võtsid: Jana Ristimets, Siiri Künnapas, Leeni Almosen, Gerli Aavik, Audru Vallavolikogu esindaja Jaanus Põldmaa, pedagoogide esindaja Anne Rebane, lasteaia direktor Jektaerina Kuru.
Koosolekult puudus Aive Sallo.

Koosoleku päevakord:

1. Hoolekogu esimene valimine
2. Hoolekogu töökorralduse tutvustamine uuele koosseisule
3. 2014. aasta lasteaia eelarve projekt
4. Tegevuskava 2013-2014 õppeaastaks
5. Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
6. Riskianalüüsi läbiviimine
7. Jooksvad küsimused

Koosolekul otsustati:
1. Hoolekogu esimehe valimine

1.1. 2013-2014 õppeaastaks valiti hoolekogu esimeheks Jana Ristimets.
1.2. Esimees on nõus osalema atesteerimisel ning personaliotsingu komisjoni töös.

2. Hoolekogu töökorralduse tutvustamine uuele koosseisule

Koosoleku juhataja tutvustas hoolekogu uutele liikmetele hoolekogu töökorraldust.

3. 2014. aasta lasteaia eelarve projekt

Eelarvega on seni hakkama saadud. Järgmiseks aastaks kahjuksõpetajate koolitusteks suuremaid ressursse ei ole, proovime hakkama saada sisekoolitustega. Suureks mureks on lasteaial lift, mis peale voolukatkestusi lakkab töötamast. Ootame Triger AS-i hinnapakkumist. Osadesse rühmadesse on vaja uusi nõusid, voodipesusid, laste laudu ja toole. Nende saamisega oleksid kõik rühmad täielikult komplekteeritud. Õpetajatele on vaja kirjutuslaudasid. Tervisekaitse juhtis tähelepanu laste mänguväljakul olevatele kummidele - kui peaks raha üle jääma, on plaanis sinna luua lastele ronila. Õpetajate päeval Jõõpres tuli jutuks õpetajate palgatõus. Õpetajad on seda meelt, et abiõpetajate/õpetajate/vanemõpetajate palgavahe peab olema tuntav, et säiliks motivatsioon. Ei olda nõus võimalusega, et palk tõuseb kõigil konkreetse summa suuruses. Muidu võib tekkida olukord, et Audru õpetaja eelistab pigem töötada linnas. Läbirääkimised jätkuvad lähiajal. Eelarve kiideti heaks, ettepanekuid muudatusteks ei olnud.

4. Tegevuskava 2013-2014 õppeaastaks

Tegevuskava kiideti heaks, muudatusettepanekuid ei olnud. Tegevuskava edastada lastevanematele.

5. Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Konkurss on toimunud sel viisil koguaeg, kuid nüüd valmis ka juhend. Juhend kinnitati.

6. Riskianalüüsi läbiviimine

Juhataja tegi ettepaneku riskianalüüsi läbiviimiseks koos personaliga. Hoolekogu saab lisada enne kinnitamist oma tähelepanekud ja ettepanekud. Juurde tuleb veel lisaks turvalisuse tegevuskava. Pidevalt mõeldakse lahendusi juurde. Üheks probleemiks on jätkuvalt lasteaia väravad. Tehti ettepanek kaaluda võimalust, et väravad võiksid olla avatavad/suletavad väljast poolt, et lapsed neid lahti ei saaks. Hea ettepanek, kaalume variante. Jooksvalt tegeletakse ka ettekirjutustega. Enamus probleemidest on kõrvaldatud. Lasteaia garantiiremondi teisel aastal on plaanis paigaldada uus asfalt ja vahetada trepikatted. Valminud on ka juhend õpetajatele lapse ärakadumise kohta.

7. Jooksvad küsimused

Küsimus: Arvuväljal koolitatakse ka hoolekogulasi, kas ka meil? Vastus: Kahjuks ei ole selleks vahendeid ette nähtud. Kui vahendid leitakse, oleks teema väga aktuaalne, selleks on piisavalt palju uusi hoolekogu liikmeid.