Hoolekogu protokoll

AUDRU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr.3

07.02.2018

 

Algus kell 17.00, lõpp kell 18.15

 

Koosoleku juhataja: Jekaterina Kuru

Protokollis: Leeni Almosen

Osalesid: Jekaterina Kuru, Aive Sallo, Siiri Künnapas, Laivi Leas, Meriliis Niilre, Marge Tuul, Stefani Nimtšuk, Aili Rehe, Ebe Jaanimägi, Siiri Linke, Liina Savi, Kai Oraste, Merike Koppel, Leeni Almosen

 

PÄEVAKORD

 

1. KOV reformiga seonduvad infod

2. Hoolekogu esinaise ja asetäitja valimine

3. Laste arv rühmades

4. Lasteaeda vastuvõtu kord

5. Toidupäeva maksumus

6. Jooksvad küsimused

 

OTSUSTATI

 

1. KOV reformist tulenevalt on küsimusi tekitanud lasteaia kohamaksu (ehk osalustasu) ja toidurahade tasumise kord.

   1. 1. Kuna Pärnu linna lasteaedades on osalustasu tasumine toimunud ettemaksuna, siis seoses ühtsele raamutupidamissüsteemile üleminekuga viidi samasugusele korraldusele ka linnaga liitunud omavalitsuste           lasteaedade osalustasu tasumine. Seoses sellega laekusid jaanuari lõpus vanematele jaanuarikuu osalustasu arved ja veebruari alguses kohe ka veebruarikuu osalustasu arved ja jaanuarikuu toidupäevade arve. Kui vanem ei olnud jõudnud enne uue arve laekumist jaanuarikuu osalustasu ära maksta, siis kajastus see võlgnevus ka veebruarikuu alguses edastatud arvel, seega ühel arvel kajastus nii jaanuari- kui ka veebruarikuu osalustasu summa ning lisaks jaanuarikuu toiduraha. Kui vanem ei saa maksta kohe mõlema kuu osalustasu, siis jaanuarikuu osalustasu on võimalik lapsevanemal tasuda maikuuni. Lisaks tuleb arve tasumisel kindlasti ülekande puhul kontrollida, et maksel on kontonumber, viitenumber ja selgitus lisatud arvel märgitule, kuna nüüd tehakse ülekanne Pärnu linnavalitsusele.

   1.2. Kuigi Pärnu Linna lasteaedades osalustasu ühe pere mitme lapse lasteaias käimise puhul erisusi pole, siis Audru lasteaias jäävad hetkel kehtima samaaegselt lasteaias käiva teise ja kolmanda lapse kohatasu soodustused.

   1.3. Lasteaia kohatasu muutus seoses KOV reformiga on hetkel teadmata. Lasteaia kohatasu langemist prognoosida pole, külla aga võidakse seda ühtlustada ühel hetkellinna lasteaia kohatasuga, mis on kõrgem. Audru osavalla nõupidamine on alles tulemas ja loodetavasti saab seal selgust ka neis küsimustes.

2. Direktor tutvustab Pärnu linnavolikugu esindajana hoolekogu koosolekul osalevat Kai Orastet. Kai Oraste: minu sõnum on see, et me ei pea lasteaia toimivaid süsteeme muutma vaid sellepärast, et Pärnu linna lasteaedades on seni olnud teistsugused süsteemid. Oluline on siiski tuua välja ka oma toimimisviisi eelised, argumenteerida ja nende eest vajadusel seista.

3. Pärnu linnavolikogu määrusega kinnitati 1. veebruaril 2018. a. Audru Lasteaia uus põhimäärus (lisatud). Muudatused on tingitud KOV-te liitumisest, seega puudutavad peamiselt endise valla funktsioonide viimist Pärnu linna alla ja sümboolijka muutumist.

4. Muret teeb kooltusrahade olukord. Seni oleme püüdnud uue metoodika või projekti puhul koolitada nii paljud õpetajad kui võimalik, et tagada ühetaoline uute praktikate rakendamine ja arusaam neist. Hea näitena võib tuua Vaikuseminutite koolituse läbimise meie lasteaia personali poolt. Edaspidi tundub kooliturahade jaotuse puhul olevat eelduseks see, et koolitatakse vaid iga lasteaia esindajad.

5. Pärnu Linnavalitsus hakkab hoolekogule edaspidi läbi viima koolitusi ja nõupidamisis. selleks on vaja määrata hoolekogu esindajad ehk juht ja juhi asetäitja, kes teda siis vajadusel esindaja rollis asendab. Soovitavalt võiks üks olla Vikerkaare majast ja teine Männitukast. Direktori ettepanekul ja hoolekogu liikmete otsusel määratakse hoolekogu esinaiseks Leeni Almosen Männituka majast ja asetäitjaks Siiri Linke Vikerkaare majast. Hoolekoguse esindalate kohtumine linnavalitsuses toimub märtsikuus, selle kohta edastab linnavalitsus info hoolekogule.

6. Laste arv rühmas. Kuna Pääsu lastehoid sulgeb uksed, siis sealt on neli last Audru Lasteaeda tulemas: kaks Männituka ja kaks Vikerkaare majja, mõlemas sõime rühma. Mõlemas majas on sel juhul sõimerühmas täiskohtadena arvestades täidetud 15 kohta. Männituka majas on sõimerühmas siis küll 16 last, aga kaks neist käivad osakoormusega. Üldiselt tuleb prognoose arvestades jätta rühmade piirarvud samaks mis käesoleval õppeaastal. see tähendab siis Männtuka aiarühmades 20+2 ning Vikerkaare aiarühmades 20+1 last. Nö norm on jätkuvalt 20 last rühmas, kuid vajadusel saab siis +1 või +2 lapsega arvestada. Hoolekogu peab uued rühmade piirarvud kinnitama maikuus. Lasteaia eelarve kujuneb edaspidi nö pearaha alusel - laste arvud lähevad EHISes lukku 10.septembri seisuga ja selle alusel tuleb ka eelarve lasteaiale.

7. Sel aastal kehtib veel Audru Lasteaias endine vastuvõtukord. Oluliselt see linna omast ei erine. Sügisest läheb ka Audru Lasteaed ARNO süsteemi. See tähendab, et ARNO hakkab jagama lasteaiakohta taotlevaid lapsi lasteaedadesse vastavalt elukohale. Seega 2018. aasta aprilis  kui selguvad 2018. sügisest lasteaiakoha saavad lapsed on vastuvõtukord veel vana, kuid need kes jäävad koha järjekorda sisestatakse ARNOsse ja neile pakutakse siis vastavalt süsteemi arvestusele lasteaiakohta mujale Pärnu linnas.

8. Tpidupäeva maksumus Audru lasteais on alates 2015. aastast olnud 1.50 €. Seda on  olnud võimalik hoida muutumatuna tänu koolipuuviljale ja koolipiimale ning osalt ka tänu ette varutud kuivainetele ja hoidistele. Praegu oli toidupäeva maksumus umbes 1.46 € Vikerkaare majas ja 1.56 €Männituka majas. Sel aastal saime veel ka jõulu kommipakid toidurahast eraldi, tuleval õppeaastal tuleb need arvestada toidurahade eest. Aili Rehe: sel aastal saame õppeaasta lõpuni hoida toidupäevade maksumuse samana, kuid uuest õppeaastats tuleb toidupäeva hinda tõsta. Suure tõenäosusega tõuseb siis toidupäeva hind 10 sendi võrra, shk 1.60 €-le. Kindlasti teavitame sellest aegsasti ette ja kui asjad selged, siis info uue toidupäevamaksumuse kohta tuleb enne suvepuhkusi.

9. Viimase aja muutus on linna lasteaedades see, et lasteaedades käivad teatritelt ja trennidelt peab võtma renditasu. Seoses sellega tõstavad trennid ja teatrid ka oma tasusid. Selle õppeaasta lõpuni on kõik teatrid ja hinnad Audru Lasteais kokku lepitud, kuid uuest õppeaastatst võib eeldada nende hindade muutumist.

10. Riskianalüüsist. Mure kohaks on praegu veel Männituka maja õuealast veerand, kus puude hooldus veel tegemata. Seega riskina siin murduvad oksad. Loodame selle sel aastal lahendatud saada. Esmaabi koolituse läbimise meede riskianalüüsis enam ei sisaldunud, kuna kõik õpetajad on koolituse läbinud.

11. Ka sel aastal saab esitada õpetajaid LIOBS CLUB Maailmaparandaja stipendiumi nominentideks. See on hea võimalus õpetaja panuse märkamiseks ja tunnustamiseks.

12. ELIS-i (nö e-lasteaia keskkonda) hakatakse Audru Lasteaias kasutama 2018/2019 õppeaastast. Praegu käivad õpetajatele koolitused. Seni oldi e-lasteais, aga kuna see keskkond läks kinni, siis anti kasutajad üle ELIS-i. See, kas ja kui palju avatakse ELIS kasutamine Audru Lasteaia lastevanematele, on hetkel veel teadmata.

13. Ene Jaanimägi: Vikerkaare maja hoolekogu liikmetele on edastatud kiri seoses vajadusega, teha Vikerkaare maja talgupäev õueala ja mänguväljakute juures tööde tegemiseks. 

14. Siiri Linke: Rahulolu uuringus saadud madalad hinded hoolekogu tegevuse osas on arusaamatud. Ilmselt peaksime hoolekogu tegevusi paremini selgitama, et vanemad saaksid aru,millega hoolekogu tegeleb. Praegu on hooelkogu töö siiski nähtamatu. Jekaterina Kuru: Kindlasti on üks märksõna hoolekoguga rahulolu puhul rühmades info jagamine. Mida rohkem hoolekoguliige infot jagab ja kogub, seda suurem on rahulolu. Hoolekogu liikme kaudu saab lapsevanem juhtkonnale oma mured ja küsimused edastada. Seda kanalit pole lapsevanemad lihtsalt väga harjunud kasutama.

15. Lapsehoolduspuhkuselt naaseb septembrist liikumisõpetaja Marja-Liisa Kesküla, kuid kuna on liikumisõpetaja asenduskohalt lapsehoolduspuhkusele jäänud, siis tuleb ametikohale konkurss. Personali valikukomisjonis on nagu tavapärselt juhtkonna esindaja, KOV esindaja ja hoolekogu esindaja.

 

Jekaterina Kuru                                                                                                                                                                                                                                                     Leeni Almosen

 

Juhataja                                                                                                                                                                                                                                                               Protokollis

 


AUDRU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr.1

28.09.2017

Algus kell 17.00, lõpp kell 18.50

 

Koosolekul osalevad: rühmade esindajad Marge Tuul, Liina Savi, Siiri Linke, Merike Koppel, Stefani Nimtšuk, õpetajate esindaja Ene Jaanimägi, lasteaia direktor Jekaterina Kuru.

 

Protokollija Ene Jaanimägi

 

Koosolekut juhatab Jekaterina Kuru

 

Koosoleku päevakord

1. Lasteaia lahtiolekuaja muutmine

2. Õppeaasta tegevuskava tutvustus ja vastuvõtmine

3. Muudatuste tegemine lasteaia kodukorras

4. Jooksvad küsimused

 

1. On tekkinud olukordi, kus lapsed on lasteaias kohal juba enne avamiskellaaega. Sellest tingituna teeb direktor ettepaneku kehtestada uued lasteaia lahtiolekuajad, mis oleks 6.45 - 18.45

    

   Otsus: Alates oktoobrist on lasteaed avatud 6.45 - 18.45

 

2. Direktor tutvustab lasteaia tegevuskava. Leiti, et tegevusi on piisavalt

 

   Otsus: Heaks kiita 2017/2018 tegevuskava

 

3. Kodukorda on vaja teha järgmised muudatused:

   2.1. Lasteaed on avatud tööpäeviti Männituka lasteaias kell 6.30 kuni 18.30 ja Vikerkaare lasteaias 6.45 kuni 18.45.

 

   2.1.1. Männituka lasteaias ajavahemikus 6.30-7.30 toimub laste vastuvõtt valverühmas ja kojuminek valverühmast 17.30-18.30.

 

   2.1.2. Vikerkaare lasteaias ajavahemikus 6.45-7.30 toimub laste vastuvõtt valverühmas ja 17.30-18.45 toimub laste kojuminek valverühmast.

 

   11.5. Lapsevanem pargib isikliku sõiduvahendi lasteaia parklasse. Lasteaia värava ette parkimine on rangelt keelatud.

 

   11.6. Last lasteaeda tuues või sealt ära viies ei jäeta autot töötava mootoriga ja põlevate tuledega parklasse ootama.

 

   16.6. Kui laps on lasteaias haigestunud (palavik, oksendamine, kõhulahtisus, silmapõletik), ei too lapsevanem teda kohe järgmisel päeval lasteaeda, vaid ravib teda vähemalt ühe päeva kodus.

 

   Otsus: Kinnitada muudatused kodukorras

 

 

4. Direktor teeb ettepaneku hoolekogu liikmetele kaasa mõelda lasteaia väärtuste teemadel, saamaks teada:

 

   *   Mida peaksime säilitama, alal hoidma lasteaia kultuuris?

   *   Mida vähendada?

   *   Mida suurendama?

 

   Otsustati, et arutatakse nende küsimuste üle lastevanematega ja vastuseid on aega anda 6.novembrini.

 

5. Õpetajate esindaja Ene Jaanimägi edastab õpetajate poolse sõnumi, et hoolekogu liige võiks käia siiski üldkoosolekul ja saata hiljem saadud vajalik info vanematele, kes erinevatel põhjustel ei saanud koosolekul osaleda.

 

6. Vanemate tähelepanekud: lapsed kurdavad kodudes, et mänguaega on vähe, eriti koolirühmas. Kohati tundub, et lapsed on üleõpetatud. 

 

   Direktor lubas teema tõstatada õpetajate infotunnis.

 

7. Direktor soovin teada, kas oleks mõeldav korraldada kevadel talgupäev. Vaja oleks välja vahetada ronimiseks mõeldud palgid ja paigaldada kuuri ümber matid.

 

   Ühiselt oldi nõus.

 

8. Punase rühma esindala Stefani Nimtšuk räägib tekkinud küsimustest

   *   3 lapsevanemt ei saanud tulla lastevanemate rühmakoosolekule, kuna samal ajal oli ka teiste rühmade koosolekud. Üks neist oli hõivatud koosoleku läbiviimisega. direktor selgitas, et alati on keegi, kes ei saa osaleda.  Kui on lasteaias käimas rohkem kui 1 laps, teeb vanem ise valiku, kuhu koosolekule läheb. seekord otsustati õpetajate infotunnis, et rühmakoosolekud toimuvad peale üldkoosolekut. Lasteaia töötajatest vanem saab          info kolleegilt ja ühtlasi saab ka arvamust avaldada tehtud otsuste kohta.

   *   On tekkinud arusaamatus puudujate märkimise osas. Mis kellaks peab lapsevanem rühma teatama, kui tema laps järgmisel päeval lasteaeda ei tule ja arvestatakse toiduraha arvelt maha?

 

   Direktor vastas, et igal õhtul, enne tööpäeva lõppu, vaatab õpetaja üle saabunud e-mailid. Seega tuleb teatada 17.30-ks.

 

9. Ene Jaanimägi tutvustas põgusalt vaikuseminuteid ja nende olemust. Lähemalt saab tutvuda vaikuseminutid.ee

 

10. Hoolegu esindajaks valiti ühehäälselt Ene Jaanimägi.

 

Koosoleku lõpp 18.50

 

 

 •    

 

AUDRU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4

22.03.16

Algus 17.00, lõpp 18.05

Koosolekul osalejad: Lasteaia direktor Jekaterina Kuru, volikogu esindaja Marge Tuul, rühmade esindajad Karmo Näkk, Taavi Pentma, Heleen Kallaste, Stefani Nimtšuk, õpetajate esindaja Ene Jaanimägi. Puudus Sinise rühma esindaja Ave Teearu.

Koosolekut juhatab Jekaterina Kuru

PÄEVAKORD:

1. Rühmade koosseis 2016/2017 õppeaastaks

2. Kevadine lasteaia rahuloluküsitlus vanematele

3. Õpetajate tunnustamine

4. Suvine töökorraldus

5. Jooksvad küsimused

KOOSOLEKUL OTSUSTATI:

1. 2016/2017 õppeaastal on lasteaias kooliminevaid lapsi 30, järgneval õppeaastal ainult 10. Ettepanek: teha 2 kooliminevat rühma ja jagada lapsed vastavalt 15:5 (15 kooliminejat, 5 jääb aastaks lasteaeda). Lapsevanemaid teavitav koosolek toimub 30. märtsil 2016, algusega 17.00

Teistes aiarühmades laste arv 20+1

Sõimerühmas 14

Hoolekogu kiitis ettepaneku heaks.

2. Kevadeti toimub lasteaias vanematele rahuloluküsitlus. Eelmisel aastal jäi tagasiside väga väikeseks, kuidas seda suurendada?

Rohelise ja oranži rühma esindajad soovivad küsitlust paberkandjal kätte. Kollase rühma vanemad täidavad kohapeal õpetaja arvutis. Ühtlasi jagavad hoolekogu liikmed infot ja kutsuvad üles vanemaid vastama küsimustikule.

3. Õpetajate tunnustamine.

a. Vallas toimub igal aastal aastaõpetaja valimine. Selleks vajalikud dokumendid on vaja esitada valda 20. maiks 2016. Lastevanemate poolt valitud kandidaadile on vajalik hoolekogu kinnitus.

b. Teine võimalus õpetajate tunnustamiseks on „Eestimaa õpib ja tänab“. Täpsem info https://www.hm.ee/et/gala

4. Suvine töökorraldus.

Lasteaed on kollektiivpuhkusel 11.07- 31.07. 2016

Koolimineva rühma lapsed saavad lasteaeda kasutada kuni 30. juunini

5. Jooksvad küsimused

a. Kas kevadel on plaanis korraldada üldkoosolek?

Kevadisel koosolekul vanemate poolne osavõtt väga väike, uus üldkoosolek toimub sügisel.

Sinise ja Punase rühma koosolek toimub 30. märtsil kell 17.00

b. Kas on tulemas lasteaia talgupäev?

Suurematest välitöödest on plaanis suvel lasteaia aia värvimine, mille teostavad õpilasmalevlased.

Koosolekut juhatas Jekaterina Kuru

Protokollis Ene Jaanimägi

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 1

02.10.2015

Algus kl 16.00 lõpp 17.10
Juhatas: lasteaia direktor Jekaterina Kuru
Protokollis: Ave Teearu
Osa võtsid: Pedagoogide esindaja Ene Jaanimägi, lasteaia direktor Jekaterina Kuru, Audru Vallavolikogu esindaja Marge Tuul, rühmade esindajad Heleen Kallaste, Karmo Näkk, Taavi Pentma, Stefani Nimtšuk, Ave Teearu.

PÄEVAKORD:
1. Hoolekogu esimehe valimine
2. Lasteaia kodukorra kinnitamine
3. Tegevuskava 2015/2016 heakskiitmine
4. Audru Lasteaia põhimäärus
5. Eelarve
6. Jooksvad küsimused

Koosolekul otsustati:

1. Hoolekogu esimeheks valiti Taavi Pentma, hoolekogu koosolekute protokollija ülesanded võttis endale Ave Teearu.

2. Kodukorra kinnitamine. Peale kodukorra kahe punkti kohendamist- täiendamist, lasteaia kodukord kinnitati.

3. Tegevuskava 2015/2016 Tegevuskava, mille õppeaasta märksõnadeks on emotsioonid – rõõm, õnnelik olemine, hirm, kurbus, üllatus, viha – äratundmine, mõistmine, sellega toimetulek, sai hoolekogu heakskiidu.

4. Põhimäärus Lasteaia põhimäärus, mis on nüüdsest hetkeseadusi arvestav, sai hoolekogu heakskiidu.

5. Eelarve projekt. Suuri kulutusi ei tehta, kuid mõningad on siiski möödapääsmatud: * Vikerkaare lasteaia õueala aia värvimistööd on hädavajalikud. Värvi hinnapakkumine küsitud. Mõeldav on värvimistöödele kaasata õpilasmalev. * Endiselt on rühmadesse moodulkapid väga vajalikud. Eelarvesse lisada vahendid ühe moodulkapi muretsemiseks. * Kolmele ülemisele rühmale on vajalik soetada välisjalanõude kapp. Igale „avale“ lapse nimi. Siis saavad trepikodades seina-ääred korda ja iga lapse jalavarjud on kergesti leitavad. * Kavas on soetada lehepuhur. Männituka lasteaias on see end õigustanud ning aitab ja kergendab oluliselt õues tehtavaid koristus- ja hooldustöid. * Vajalik soetada mingi hulk käterätikuid, et vajadusel oleks väike varu kohe võtta.

6. Jooksvad küsimused.
* Lasteaias ei ole hetkel logopeedi. Sobiva inimese leidmisega tegeletakse intensiivselt. Koostööd tehakse Rajaleidjakeskusega. Töökuulutus on üleval Logopeedide ühingu kodulehel.
* Arutleti jooksvate küsimuste üle.

Koosoleku juhataja Jekaterina Kuru
Protokollija Ave Teearu


 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2
16.09.2014

Algus kell 17.00;
lõpp 18.15
Juhatas: lasteaia direktor Jekaterina Kuru
Protokollis: Ave Teearu
Osa võtsid: Karmo Näkk, Indrek Laanepõld, Taavi Pentma, Ave Teearu, pedagoogide esindaja Ene Jaanimägi, lasteaia direktor Jekaterina Kuru, Audru Vallavolikogu esindaja Marge Tuul

PÄEVAKORD:

1. Tegevuskava kinnitamine
2. Eelarve
3. Jooksvad küsimused

Koosolekul otsustati
1. Tegevuskava kinnitamine

Õpetajad koostasid tegevuskava suure hoolega. See sai väga mitmekülgne. Hoolekogu poolt lisaettepanekuid ei ole. Otsustati: Hoolekogu on nõus tegevuskava kinnitamisega

2. Eelarve

Vallast teatati, et eelarve peab valmis olema 1. oktoobriks. Ettepanekud, millele kulutada, on teretulnud. Juhataja sooviks eelarve lisada kindlasti iga-aastase soovi saada rühmadesse moodul-kapid. Kui kõikidesse rühmadesse poleks neid võimalik korraga saada, siis oleks hea, kui seda saaks teha kasvõi rühm-rühma haaval. Samuti võiks selle aasta eelarves olla väiksem varjualune õuesõppe tarvis. Kuna rühmi on palju ja väljas ollakse iga ilmaga, oleks lisavarjualune väga vajalik. Otsustati: lasteiaia direktor Jekaterina Kuru saadab hoolekogulastele eelarve projekti , kuhu saab teha veel ettepanekuid. Seejärel oodataks hoolekogult tagasisidet projekti heakskiitmisega.

3. Jooksvad küsimused

 • Hetkel tõsiseid probleeme, millega koheselt tegeleda, ei ole. Suvesse planeeritud käiguteede parandustööd said tehtud - kallet reguleeriti tänava poole. Loodetavasti viib see vihmavee lasteaia piirist väljapoole.
 • Lasteaia üritusi ei saa lükata hilisemale kellaajale. Ootusärevus väsitab lapse ja rikub tuju. Peod planeeritakse siiski päevasele ajale.
 • Toiduraha hinnaks jääb 1,50 eurot päevas. Hind ei tõuse.
 • Lähiaastal liitub lasteaed e-lasteaia keskkonnaga. Esialgu testivad õpetajad selle kasutamise võimalusi, hiljem saavad siseneda ka lapsevanemad. Keskkond on justkui paberkandja asendaja - saab täita näiteks lapse arenguhindamise tabeleid, vanematel võimalus sisestada ise puudumisi.
 • Probleemiks haige laps rühmas. Haige laps peab siiski paranema kodus, mitte ohustama teisi rühmakaaslasi. Kuidas seda korraldada? Hoolekogu arvates võiks ka terve lapse vanem seista hea ja juhtida haige lapse vanema tähelepanu lapse tervisele.
 • Vikerkaare lasteaia hoolealused käivad väljas iga ilmaga. See on lapse tervise ja arengu seisukohast väga oluline. Direktori kiitus õpetajaid, kes ei kohku halva ilma ees.
 • Lasteaia arve esitatakse nüüd kuu lõpuga, st uue kuu alguses saadetakse arve eelmise kuu eest.

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 3
18.02.2014

Algus kell 17.00
lõpp 18.30
Juhatas: Jekaterina Kuru
Protokollis: Ave Teearu
Osalesid: Riina Martinson, Karmo Näkk, Taavi Pentma, Ave Teearu, pedagoogide esindaja Ene Jaanimägi, lasteaia direktor Jekaterina Kuru, Audru Vallavolikogu esindaja Marge Tuul, koosolekult puudus Indrek Laanepõld.

PÄEVAKORD

1. Laste arv rühmas
2. Riskianalüüsi tegevuskava
3. Eelarve
4. Jooksvad küsimused

Koosolekul otsustati
1. Laste arv rühmas

Koolieelse lasteasutuse seaduse järgi võib lapsi aiarühmas olla registreeritud kuni 20 ja sõimerühmas 14. Hoolekogu ettepanekul võib laste arvu suurendada sõimerühmas 2 lapse ja lasteaiarühmas kuni 4 lapse võrra. Igal aastal tuleb hoolekogus järgneva aasta laste arv uuesti otsustada. Otsustati: hoolekogu on nõus laste maksimaalse võimaliku lastearvuga rühmades 2015/2016 õppeaastal.

2. Riskianalüüsi tegevuskava

Üksikasjaliselt eeltäidetud riskianalüüsi tegevuskavva märkimisväärseid tähelepanekuid ei tehtud. Keskmise riskitasemega said märgitud: Käiguteed (väravate alla tekivad lombid ja talvel suur libedaoht). Probleem on võimalik likvideerida kõnnitee kaldenurga muutmisega. Selleks on vaja kivid üles võtta ja muuta nende kaldenurka. Lasteaed loodab selleks järgmise aasta eelarvesse raha saada. Libeduse ärahoidmist teostatakse seni teede liivatamisega. Lume ja jääpurikate tekkimine räästasse. Nende tekkimisel kasutatakse koheselt nende hävitamise meetodeid. Veel oli ära märgitud väravate lahtijätmine, autovärava all olev liiga lai vahe, välisuste raske avamine. Otsustati: riskianalüüsi tegevuskava heaks kiita ja taotleda kõnnitee kalde muutmiseks vajaminevat raha volikogust juba käesoleva aasta lisaeelarvest.

3. Eelarve

Lasteaia selle aasta eelarvega võib rahul olla. Kuigi raha ei eraldatud rühmadesse soovitud moodulkappide ostuks, õuesõppe varjualuseleega käiguteede parendustöödele (nüüd lisatud riskianalüüsi tegevuskavasse), sai rahastuse ventilatsiooniagregraadi parandamine, eripedagoogi-logopeedi toa lapsesõbralikuks sisustamine ning saali- ja rühmapõrandate hooldustööde teostamine. Samuti tegeletakse Kollase rühma tungiva haisu põhjuse kindlaks määramisega ning seejärel selle likvideerimisega.

4. Jooksvad küsimused

 • Piimapaus lasteaias. Koolieelse lasteasutuse toitlustusnormid näevad ette 250 ml piima päevas. Et see norm täita, pakutakse tavaliselt õuemineku eel lastele lisaks juua 150 ml piima. Edaspidi ka joguritit või keefiri, puu- ja köögivilja. Kerge laktoositalumatuse korral on võimalik pakkuda ka kergelt hapendatud jooki. Laste poolt hästi vastuvõetud.
 • Kuna Männituka lasteaia lastevanemate poolt tehtud ettepanek kaotada võileivahommikusöök ja asendada see pudruga, leidis sooja vastuvõtu, kaalutakse ka Vikerkaares selle toimimist.
 • Jaanuaris toimus kahepäevae esmaabikoolitus kogu personalile. Selleks ajaks olid rühmadesse palutud lapsevanemad ning lisaks viibis majas ka lasteaia esindaja. Hoolekogu selles probleemi ei näinud, kuna lapsevanemad olid sellest pikaajaliselt ka eelinformeeritud, koolitus kaua planeeritud ja personalile äärmiselt vajalik.
 • Vald kehtestas uue määruse lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra kohta. Uuest õppeaastast jõustub ka Audru Vallavolikogu määrus vanemate poolt kaetava osa rahastamise määra kehtestamises, mis toob kaasa lasteaia kohamaksu tõusu. Kõikides rühmades on tutvumiseks väljas sellekohane informatsioon. Muudatustest tingituna on vajalikud ka uued lasteaiakoha kasutamise lepingud, mis on ettevalmistamisel.
 • Lasteaia juhataja peab väga vajalikuks lapsevanemale teatmiku "Kui laps tuleb lasteaeda" koostamist. Seal oleks vajalik teave lasteaia töökorralduse, kodukorra, toidukulu, lapsevanema poolt kaetava osa ja nende kehtestamiste aluste, sotsiaalabi võrgustike võimaluste (nt pereabi komisjon, tugiisiku kaasamine jm) jmt kohta. Väga hea oleks kui jõuaks valmis uue õppeaasta alguseks. Hoolekogu toetas seda mõtet.
 • Perepäeva loteriiga kogutud raha 52 eurot läheb Vikerkaare maja logo tarbeks. Edasi tuleb tegeleda logoeskiisiga ja küsida hinnapakkumisi, seejärel korraldada puudujääva raha kogumine nt läbi ürituse läbiviimise. Ettepanekuid selleks oodatakse ka hoolekogu poolt.
 • Lasteaial on tekkinud probleem võla sissenõudmisega. Konkreetse juhtumi korral on võimalik kasutada kohtutäiturit. Kuidas saab lasteaed edasipidi end selle vastu kaitsta? Hoolekogu kiitis heaks ettepaneku siduda võlanõue lasteaia lõpupeole mittelubamisega.

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2
22.10.2013

Algus kell 17.00
lõpp 18.30
Juhatas: Lasteaia direktor Jekaterina Kuru
Protokollis: Ave Teearu Osa võtsid: Riina Martinson, Indrek Laanepõld, Karmo Näkk, Taavi Pentma, Ave Teearu, pedagoogide esindaja Ene Jaanimägi, lasteaia direktor Jekaterina Kuru.
Koosolekult puudus Audru Vallavolikogu esindaja Jaanus Põldmaa.

PÄEVAKORD

1. Hoolekogu esimehe valimine
2. Tegevuskava 2013/2014 õppeaastaks
3. Riskianalüüsi turvalisuse tegevuskava
4. Eelarve projekti tutvustus
5. Pedagoogide vaba ametikoha täitmise korra kinnitamine

Koosolekul otsustati
1. Hoolekogu esimehe valimine
1.1 Õppeaastaks 2013/2014 valiti hoolekogu esimeheks punase rühma lastevanemate esindaja Taavi Pentma
1.2 Esimees on nõus olema atesteerimistel ning personaliotsingu komisjoni töös

2. Tegevuskava 2013/2014 õppeaastaks

2.1 Ene Jaanimägi poolt tuli ettepanek ehitada ka sel aastal lasteaia õuealale lumelinn (nii nagu 3-4 aastat tagasi) kui ilmaolud seda lubavad. Tegevusse kaasata ka kindlasti lapsevanemad.
2.2 Tegevuskava heaks kiidetud Otsustati: Lume olemasolul ehitada lasteaeda lumelinn koos vanematega.

3. Riskianalüüsi turvalisuse tegevuskava

3.1 Riskianalüüsi koostamiseks on vajalik igal rühma esindajal teha ringkäik "oma" rühmas, et avastada seal lastele või personalile esinevad ohud.
3.2 Õuealal esinevad puudujäägid on:

 • aiaväravad pidevalt lahti, pöörata lastevanemate tähelepanu väravate sulgemisele
 • soovimatud isikud ning loomad õuealal
 • libisemisoht jalgteedel
 • räästas tekkivad jääpurikad
 • väljaspool aiaala lapsi ning õpetajaid kimbutavad inimesed.

Otsustati:

 • Kontrollida igas rühmas esinevaid riske ning anda tagasiside lasteaia direktorile kokkulepitavaks kuupäevaks.
 • Pöörata erilist tähelepanu väravate sulgemisele.
 • Teha Vallavalitsusele ettepanek kiviteede rekonstrueerimiseks kivide ülesvõtmise ja aluspinnase kindlustamise näol või paigaldada drenaaši soojustus.

4. Eelarve projekti tutvustus

Eelmisel aastal tuldi majanduskuludega kenasti toime. Suurema inventarina soetati kööki uus keedukatel, ehitati varjualune õuealale ja vanema rühma ronilale turvaala. Lasteaial on vajalik hulk arendavaid ja vajalikke mänguasju, samuti on piisavalt õppevahendeid- ja kirjandust.
4.1 Käesoleva õppeaasta prioriteediks on õpetajate palgad. Erakorralisel koosolekul lubas vallavanem õpetajatele palgatõusu, kuid õpetaja abidele suuremat protsenditõusu kui õpetajatele. Vastandades õpetajate vastutust ja kvalifikatsiooni õpetaja abi tööülesannete ja haridusega, ei ole palgad proportsioonis. Õpetajate esindaja ettepanek vallavanemale oleks tõsta kõigi asjaosaliste palka võrdse protsendi võrra.
4.2 Endiselt soovime rühmadesse moodulkappe. Sisustada on vaja ka logopeed-eripedagoogi tuba. Jätkub sobivate kruuside otsing. Võimaluse korral soovime teist varjualust õuesõppe tarvis.
4.3 Suur mure kivikõnniteele koguneva vihmaveega või õigemini selle puuduliku äravooluga. Teed on juba eelnevalt kohendatud selle kaldenurga muutmisega, kuid seni tulemusteta. Talvisel ajal vesi jäätub ja kujutab territooriumil viibijatele suurt ohtu.
4.4 Murettekitav on ka jääpurikate tekkimine räästa alla, mis ilmselt viitab toasooja läbilaskmisele.
4.5 Suur vajadus on tervishoiutöötaja järele. Lasteaias on mitmeid tervisehädaga lapsi, kes vajavad erimenüü koostamist või vajavad individuaalset lähenemist vaimse või füüsilise koormuse kindlaks tegemisel, ning sellest tulenevalt nõustamist, jälgimist, vajadusel eriarstide juurde suunamist.

Otsustati

 • Õpetajate esindaja ettepanek vallavanemale oleks tõsta kõigi asjaosaliste palka võrdse protsendi võrra.
 • Teha vallavanemale ettepanek planeerida lasteaia eelarvesse raha veeäravoolu juhtimiseks käiguteelt. Selleks tuleb kas kivid üles võtta, pinnast tõsta, seda kindlustada ja kaldenurka muuta või paigaldada drenaaži soojustus, mis külmal ajal vee äravoolu võimaldaks.
 • Rahalisel võimalusel lasta ehitajatel kindlaks teha, kuidas parandada maja soojustuse seisukorda nii, et purikad tekkimata jääksid.
 • Teha ettepanek nii Männituka kui ka Vikerkaare lasteaeda tervishoiutöötaja koha loomiseks.

5. Pedagoogide vaba ametikoha täitmise korra kinnitamine

Kiideti heaks pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.